Bestuur en Management

De Kompanjie is één geprofessionaliseerde, ambtelijke organisatie die twee zelfstandige gemeentebesturen ondersteunt en diensten aan de samenleving van beide gemeenten verleent.

De Kompanjie is eigendom van de beide gemeenten. De gemeenteraden zijn de hoogste bestuursorganen in de gemeenten.

Aan het hoofd staat het Algemeen Bestuur (AB), dat bestaat uit de beide colleges van Pekela en Veendam. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de burgemeesters van beide gemeenten en van beide gemeenten een wethouder. De algemeen directeur is de secretaris. De leden van het AB en DB leggen verantwoording af aan hun eigen college en gemeenteraden over het gevoerde beleid, beheer en bestuur.

Algemeen Bestuur

Het AB is het hoogste bestuursorgaan van de De Kompanjie. Het AB stelt de begroting en jaarrekening vast en is belast met het vaststellen van de financiële beheers- en controleverordening.

Samenstelling Algemeen Bestuur:

 • Sipke Swierstra (voorzitter), burgemeester Veendam
 • Jaap Kuin, burgemeester Pekela
 • Henk Jan Schmaal, wethouder Veendam
 • Hennie Hemmes, (waarnemend voorzitter) wethouder Pekela
 • Ans Grimbergen, wethouder Veendam
 • Jaap van Mannekes, wethouder Pekela
 • Annelies Kleve, wethouder Veendam
 • Henk Busemann, wethouder Pekela
 • Bert Wierenga, wethouder Veendam

Dagelijks Bestuur

Het DB is belast met het bestuur van de De Kompanjie. Daaronder valt het voorbereiden van stukken voor het AB, het uitvoeren van besluiten van het AB en het beheer van de financiën. De twee burgemeesters, twee wethouders en de algemeen directeur vormen samen het DB. Het DB vormt de schakel tussen de colleges van B&W en De Kompanjie.  Een belangrijke taak van het DB is om de bedrijfsuitvoeringstaken van beide gemeenten over te brengen naar De Kompanjie. De Kompanjie zorgt voor de uitvoering van deze politieke wensen en ambities.

Samenstelling Dagelijks Bestuur:

 • Sipke Swierstra, voorzitter (portefeuille Organisatieontwikkeling en ICT/Informatisering)
 • Jaap Kuin, lid (portefeuille Personeelszaken)
 • Hennie Hemmes, waarnemend voorzitter (portefeuille Dienstverlening intern en extern)
 • Henk Jan Schmaal, lid (portefeuille Financiën en Interne Controle)
 • Vincent Florijn, secretaris a.i.

Directeur

De Kompanjie staat onder leiding van de heer Vincent Florijn, algemeen directeur a.i. Hij voert de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het AB en DB.

Nevenactiviteiten Algemeen en Dagelijks Bestuur

De rol van de gemeenteraad

Beide gemeenten behouden een gemeenteraad. De gemeenteraden hebben dezelfde taak als alle andere gemeenteraden in Nederland. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van elke gemeente. Het samenwerkingsmodel De Kompanjie brengt hierin geen verandering.

De rol van het College van B&W

Het College van B&W van elke gemeente heeft de taak om te besturen. Tot deze bestuurstaken horen onder andere:

 • Het voorbereiden van kaderstellende en overige raadsbesluiten;
 • Het uitwerken van de hoofdlijnen van het door de raad vastgestelde beleid, de uitvoering daarvan en het bepalen van de daarvoor benodigde beleidsregels en daarop gebaseerde deelplannen;
 • De uitoefening van medebewindstaken.
 • Privaatrechtelijke handelingen.
 • Personeel en organisatie: het grootste deel van deze taak wordt uitgevoerd door het in stand houden van het "Openbaar Lichaam De Kompanjie" (eigenaarschap).

Reglement van orde