Privacyverklaring

Privacyverklaring De Kompanjie 

Verwerking persoonsgegevens De Kompanjie  

De Kompanjie verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • BSN-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Specifieke gegevens bij een aanvraag ondersteuning Sociaal Domein, bijvoorbeeld: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet  of Jeugdwet.

Rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De Kompanjie verwerkt persoonsgegevens wanneer de organisatie hier een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij is.
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
 • Voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
 • Zoals b.v. verzenden nieuwsbrieven
 • Informeren over wijzigingen van diensten

Bewaartermijn

De Kompanjie bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De wettelijke bewaartermijnen voor gemeenten zijn geregeld in de Archiefwet.  De wettelijke bewaartermijnen kunt u terugvinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/archieven/archieven-van-de-overheid

Delen met derden

De Kompanjie verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met  u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kompanjie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De Kompanjie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voorts heeft u recht op vergetelheid, dataportabiliteit, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Wat kunt u zelf doen?

De Kompanjie adviseert u zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, het uitwisselen van persoonsgegevens en uw inloggegevens. Mocht u informatie van De Kompanjie ontvangen die niet voor u is bestemd, dan verzoeken wij u de organisatie daarvan op de hoogte te stellen, zodat wij intern onderzoek kunnen doen en maatregelen kunnen treffen.

Cookies

De Kompanjie meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website om de kwaliteit van onze digitale dienstverlening te verbeteren. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de Functionaris Gegevens bescherming van de De Kompanjie zijn: fg@dekompanjie.nl.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@dekompanjie.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de organisatie omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en -reglement. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie kunt u vinden in het register van verwerkingen, dat op aanvraag verstrekt wordt.

Verzoek inzage persoonsgegevens

Wilt u een verzoek indienen voor inzage in uw persoonsgegevens, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Klacht indienen over privacy/het omgaan met uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Neem dan altijd eerst contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken bij De Kompanjie.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens daarvoor vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.