Waarom jij wilt werken bij De Kompanjie

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)is de basis van jouw (loopbaan)ontwikkeling.

Wij zijn van mening dat je zelf verantwoordelijk bent voor je loopbaan en het vergroten en/of behouden van je  inzetbaarheid, zodat jouw positie binnen en buiten de organisatie verbetert. Wij faciliteren je door middel van opleiding, vorming en training en het opdoen van werkervaring  en ondersteunen je bij het vergroten, verbreden  en ontwikkelen van je inzetbaarheid en mobiliteit. Hiervoor is een ruim ontwikkelingsbudget beschikbaar.

Aanstelling in algemene dienst

Je hebt een aanstelling in algemene dienst. Dit houdt in dat je bent aangesteld bij de organisatie, waarvan voor een periode van 5 jaar in de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Deze periode kan in overleg worden ingekort of verlengd.  Verder ben  je (structureel en tijdelijk) in te zetten op andere functies en projecten met werkzaamheden die voor jou passend zijn.

Flexibel werken

In een volledige  baan werk je per week gemiddeld 36  uur. Voor parttimers wordt het aantal te werken uren naar rato berekend. Het dagvenster zijn de tijden waarbinnen je kunt werken en loopt van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 22:00 uur.  4x9 uur werken is in overleg een mogelijkheid. Werk je niet volgens een vast rooster, dan verricht je je werkzaamheden in principe binnen het ‘’dagvenster’’. Binnen de marges van het dagvenster heb je enige vrijheid in het bepalen van je werktijden. Dit is afhankelijk van de bedrijfsvoering (vb. de bezetting)  en gaat altijd in goed overleg.

Thuiswerken

In overleg en voor zover de bedrijfsvoering het toelaat is het voor sommige functies mogelijk om incidenteel,  dan wel volgens vast schema, thuis te werken.

Spaaruren en verlof

Iedere medewerker heeft recht op (vakantie)verlof. Wie fulltime in dienst is heeft in ieder geval recht op 144 uur basisverlof per jaar. Daarnaast ontvang je 14,4 uur compensatieverlof en eventueel leeftijdsverlof. Voor deeltijd medewerkers geldt een evenredig aantal uren naar rato van de deeltijdfactor.

Buitengewoon verlof

De Wet Arbeid en Zorg is van toepassing. Deze wet regelt dat je in de gelegenheid worden gesteld om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. In bijzondere situaties heb je op grond van de Wet Arbeid en Zorg recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof.

Betaald ouderschapsverlof

Je hebt op grond van de Wet arbeid en zorg recht op 26 weken (deels) onbetaald ouderschapsverlof voor ieder kind onder de 8 jaar. Het verlof is bedoeld om naast een betaalde baan tijd en aandacht te besteden aan ouderschapstaken.

Uitruil reiskosten woon-werk

Wij kennen geen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Wel kun je de fiscale ruimte voor een vergoeding van woon-werkverkeer optimaal benutten door het afzien van (een deel van) je IKB en dit onbelast te ontvangen. Het maakt hierbij niet uit van welk vervoersmiddel je gebruik maakt.

Collectiviteitskorting zorgverzekering

Onze sector heeft voor 2017 met IZA, CZ en Menzis een collectief contract gesloten. Hierdoor kunnen jij én jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraars pakketten afnemen. Op de website www.collectiefzorgaanbod.nl kun je een vergelijking maken tussen de pakketten die de verzekeraars aanbieden. Wanneer je een aanvullende verzekering Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 (IZA), Plus Collectief of Top Collectief (CZ) of Collectief Aanvullend 3 of 4 (Menzis) hebt afgesloten dan ontvangt je een tegemoetkoming in de ziektekosten.

De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van jouw jaar salaris. Wanneer dit bedrag hoger is dan het maximum van schaal 6 bedraagt de tegemoetkoming € 168,- bruto per jaar (peiljaar 2016). Bij een salaris gelijk aan of minder dan dit maximum bedraagt de tegemoetkoming € 296,- bruto per jaar (peiljaar 2016).

De tegemoetkoming wordt in de maand december uitbetaald. Wanneer je gedurende een kalenderjaar in dienst bent gekomen dan heb je recht op een tegemoetkoming naar rato van de tijd die je in dienst bent.

Integriteit

Integriteit is belangrijk voor De Kompanjie en de gemeente(n). Het is de kurk waarop een

rechtvaardige samenleving drijft. De organisatie kan alleen goed functioneren als de burgers vertrouwen hebben in het bestuur en de medewerkers van De Kompanjie. Dat vertrouwen kunnen we bewerkstelligen door integer te handelen. Door zelf het goede voorbeeld te geven. We hebben daarom een integriteitscode afgesproken met elkaar. Iedereen die bij de Kompanjie komt werken legt daarom de ambtseed of -gelofte af.

Individueel keuze budget

Naast je salaris beschik je ieder kalenderjaar over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). De hoogte van je IKB is afhankelijk van je functieschaal,  salaris en eventuele salaristoelage(n). Het IKB bedraagt 16,3% van het salaris. Iedere maand bouw je een deel op. Voor welke doelen je dat geld inzet, is aan jou. Je krijgt dus meer zeggenschap. De mogelijke doelen zijn de volgende:

  • Het kopen van vakantie uren met een maximum van vier weken
  • Het budget uit laten betalen voor extra inkomen
  • Het financieren van een opleiding, onder bepaalde voorwaarden
  • Fiscaal gunstig uitruilmogelijkheden, namelijk woon-werkverkeer, vakbondscontributie en sport- en culturele lidmaatschappen.

Vitaliteit

De Kompanjie vindt de vitaliteit van medewerkers belangrijk, nu én in de toekomst. Het is  belangrijk dat onze medewerkers vitaal zijn. Vitale medewerkers zijn gelukkiger, hebben meer energie en kunnen beter omgaan met stress. En wanneer jij lekker in je vel zit, werk je met meer plezier! Daarom hebben we een  werkgroep Vitaliteit , die allerlei activiteiten organiseert. Daarnaast kunnen medewerkers van De Kompanjie gebruik maken van de mogelijkheid om met korting te sporten bij sportscholen in de gemeente Veendam, of gratis te zwemmen in het zwembad van de gemeente Veendam. Ook hebben we een loopgroep die samen trainen en als groep regelmatig deelnemen aan loopevenementen in de regio.

Personeelsvereniging de Kompanjie

De Kompanjie heeft een actieve personeelsvereniging, PV de Kompanjie. De activiteitencommissie  organiseert regelmatig activiteiten.

De bereikbaarheid van Veendam en Pekela

Veendam en Pekela zijn  via de N33, de N34, de A7 uitstekend te bereiken. Ook biedt reizen met het openbaar vervoer uitstekende mogelijkheden. In Veendam en Pekela is parkeren gratis of kan geparkeerd worden binnen blauwe zones.